Trefoldighetskirken må sikres mot nedfall


Kirkevergen har mottatt meldinger om nedfall av mindre biter fra teglstein og mørtel fra deler av de høye ytterveggene på Trefoldighetskirken.

 

Det er foretatt en tilstandsanalyse av ytterveggene, og det rapporteres at teglstein i fasaden er utsatt for frostsprengning, og at veggene har skader. For å hindre at nedfall fra veggene skal gjøre skade på personer eller gjenstander, gjøres det nå sikringstiltak, slik at adkomst inntil veggene forhindres. Området over kirkebasaren stenges for ferdsel, og foran tårn og langs vegg mot parkeringsplass settes opp sikringsgjerde. Foran innganger vil det bli bygget sluser som sikrer trygg adkomst til kirken.
Det arbeides fortløpende med undersøkelser for å kartlegge skadeomfanget, og videre hvilke utbedringstiltak som må gjøres for å sette kirken i tilfredsstillende stand. Detaljer om nødvendige utbedringstiltak er ikke endelig klarlagt, men foreløpige registreringer tilsier at utbedringsarbeidet kan bli omfattende, og dermed kan sikringstiltakene rundt kirken bli stående over lengre tid.
Arbeidet med sikring gjennomføres i nært samarbeid med Arendal Eiendom KF, som også vil ta hånd om arbeidet med videre undersøkelser, og etter hvert utbedring.

Tilbake